STANDARDBETINGELSER

Opdateret den 18. februar 2018

 

1 INTRODUKTION

1.1 Spellioo ApS (herefter “Spellioo”) faciliterer udbud af tjenesteydelser gennem hjemmesiden Spellioo.com. Spellioo’s hovedaktivitet består i at udbyde en markedsplads eller platform, hvor fysiske eller juridiske personer (herefter ”Kunden”) kan finde korrekturlæsere (herefter ”Korrekturlæseren”), som tilbyder korreturlæsning og hermed beslægtede ydelser.

1.2 Når en part bruger Spellioo.com eller services udbudt via Spellioo, da accepterer parten følgende standardbetingelser.

1.3 Disse standardbetingelser regulerer bade aftalen mellem 1) Spellioo og Kunden, samt 2) Kunden og Korrekturlæseren, samt 3) Spellioo og Korrekturlæseren.

1.4 Disse standardbetingelser har, hvis ikke andet er skriftligt aftalt, forrang over for Kundens eller Korrekturlæserens eventuelle standardbetingelser.

 

2 PRISER

2.1 Kunden er forpligtet til at give information vedrørende omfanget af opgaven inden der indgås en aftale. Kunden er forpligtet til, inden indgåelsen af en aftale, på forhånd at informere Spellioo omkring særlige vilkår eller betingelser, der er relevante for opgavens udførelse, herunder vedrørende specifikke krav til terminologi, juridisk sprog mv.

2.2 Kunden får et tilbud eller en ordrebekræftelse, der indikerer prisen for opgaven før der igangsættes arbejde. Hvis ikke andet er aftalt, da er de oplyste priser uden moms. Hvis det ikke er muligt at give en fast pris vil Spellioo oplyse metoden for priskalkulationen.

2.3 Prisen beregnes under hensyntagen til den involverede korrekturlæsers specialviden og erfaring, opgavens kompleksitet, samt antal ord der skal behandles.

2.4 For at matche Kunden med en egnet Korrekturlæser er Spellioo berettiget til at modtage et honorar på 20 pct. af den beregnede pris jf. pkt. 2.3.

2.5 Gebyrer relateret til betaling, herunder vedrørende betalingskort samt bankoverførsler, betales af Kunden.

2.6 Gebyrer jf. pkt. 2.5 er ikke inkluderet i prisberegningen.

 

3 MATERIALE

3.1 Kunden er forpligtet til at levere materialet digitalt på en af de følgende måder: ren tekst fil (ASCII format), PDF-fil, billede-fil (JPEG, PNG og GIF accepteres), Microsoft Word dokument, eller ukrypteret e-mail.

3.2 Det er Kundens ansvar at sikre sig, at materialet leveres i et format som kan åbnes af Spellioo uden brug af specielle plug-ins eller lignende.

3.3 Såfremt Kunden, efter indgåelse af aftalen, har ændringer til materialet, herunder vedrørende omfanget, er Spellioo berettiget til at foretage ændring i prisen samt til at udskyde fristen for opgavens afslutning. Korrekturlæseren er ikke forpligtet til at acceptere ændringer i opgaven efter indgåelsen af aftalen.

 

4 MANGLER, UDELADELSER OG ANSVAR

4.1 Såfremt Kunden konstaterer mangler ved den leverede ydelse, da skal reklamation til Spellioo ske straks, og reklamationen skal senest 10 dage efter leveringen af opgaven fandt sted være Spellioo i hænde. Fremsættelsen af en reklamation fritager ikke Kunden for dennes umiddelbare betalingsforpligtelse.

4.2 Spellioo er ikke ansvarlig for mangler, udeladelser eller andre defekter ved den leverede Korrekturlæsning eller service. Spellioo kan ikke drages til ansvar for noget tab, opstået som direkte eller indirekte følge af mangelfulde eller forsinkede Korrekturlæsninger mv.

4.3 Korrekturlæserens erstatningsansvar er til enhver tid begrænset til et beløb svarende til deres honorar. Dog kan det maksimale ansvar i alle tilfælde maksimalt beløbe til DKK 3.000.

4.4 Spellioo’s erstatningsansvar er til enhver tid begrænset til et beløb svarende til honoraret jf. pkt. 2.4. Dog kan det maksimale ansvar i alle tilfælde maksimalt beløbe til DKK 3.000.

4.5 Den leverede service må alene anvendes til lovlige formål. Spellioo og Korrekturlæseren kan ikke blive holdt ansvarlige for Kundens lovstridige anvendelse af den leverede service.

4.6 Kunden er ansvarlig for at kontrollere Korrekturlæsningen, såfremt materialet eller tjenesten forventes at have vidtrækkende sundhedsmæssige, økonomiske, politiske, sociale eller menneskelige konsekvenser, ligesom kunden skal underrette Spellioo om sådanne potentielle konsekvenser før indgåelsen af aftalen. Spellioo’s og Korrekturlæserens maksimale ansvar er dog i alle tilfælde begrænset til beløbet jf. pkt. 4.3. og 4.4.

 

5 TAVSHEDSPLIGT

5.1 Korrekturlæseren er underlagt en fortrolighedsforpligtelse med hensyn til de oversættelses- og korrekturlæsningsopgaver der udføres.

 

6 IMMATERIELRETTIGHEDER

6.1 Kunden garanterer, at Kunden besidder alle nødvendige rettigheder til det materiale, der skal oversættes. Spellioo og Korrekturlæseren skal således holdes skadesløse for ethvert krav, der måtte opstå som følge af Kundens manglende overholdelse af de nødvendige rettigheder til materialet.

6.2 Spellioo, Korrekturlæseren, eller hvem Spellioo måtte udpege, modtager de fornødne rettigheder til enhver gengivelse og bearbejdning af materialet i det omfang det er nødvendigt for korrekt udførelsen af opgaven.

6.3 Spellioo bevarer ophavsret til enhver Service foretaget af Spellioo eller Korrekturlæseren, medmindre andet er aftalt.

6.4 Kunden er berettiget til at anvende det bearbejdede materiale som Kunden finder passende uden at angive kildehenvisning.

 

7 FAKTURERING OG BETALING

7.1 Spellioo fakturerer elektronisk. Hvis Kunden ønsker en papirfaktura sendt, kan Spellioo opkræve et administrationsgebyr på op til DKK 100,00. Kunden skal betale det samlede gebyr, jf. stk. afsnit 2.2 – 2.6 på forhånd.

7.2 Indsendelse af en reklamation skal under ingen omstændigheder fritage Kunden for dennes umiddelbare betalingsforpligtelse.

7.3 Korrekturlæseren er berettiget til at modtage sit honorar ved udgangen af 10-dages klagefristen, jfr. pkt. 4.1, og kun såfremt Spellioo ikke har modtaget en reklamation fra Kunden.

7.4 I tilfælde af modtagne reklamationer efter fristen jf. pkt. 7.3 er Spellioo ikke forpligtet til at tilbagebetale allerede modtagne honorarer, jf. pkt. 2.4 og 7.1.

 

8 ANDRE BESTEMMELSER

8.1 Kunden er forpligtet til ikke direkte at kontakte Korrekturlæserne med henblik på at bestille oversættelser, korrekturlæsning eller relaterede tjenester.

8.2 Denne forpligtelse ophører 6 måneder efter afslutningen af ​​Kundens seneste oversættelses- eller korrekturaftale indgået via Spellioo. Overtrædelse af denne bestemmelse kan medføre erstatningsansvar.

8.3 Spellioo forbeholder sig retten til at læse enhver korrespondance mellem Kunden og Korrekturlæseren og at anvende disse data frit. Både Kunden og Korrekturlæseren accepterer, at Spellioo skal have adgang til enhver korrespondance mellem parterne.

8.4 Spellioo er berettiget til at foretaget indberetning til skattemyndighederne vedrørende Korrekturlæserens honorar. Korrekturlæseren samtykker hermed til, at Spellioo må foretage indberetninger til skattemyndighederne, herunder, men ikke begrænset til, at oplyse honorar betalt til Korrekturlæseren.

8.5 Det påhviler Korrekturlæseren at vurdere, om denne er forpligtet til at lade sig momsregistrere. Såfremt Korrekturlæseren skal momsregistreres, da er Korrekturlæseren forpligtet til at orientere Spellioo herom. I det omfang Korrekturlæseren forsømmer sin pligt i den forbindelse er denne erstatningsansvarlig for alle tab Spellioo måtte lide som følge heraf.

 

9 LOVVALG OG JURISDIKTION

9.1 Disse standardbetingelser skal fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning.

9.2 Enhver tvist, der opstår mellem parterne må kun anlægges ved Københavns Byret som første instans.

9.3 Klausul 9.1. og 9.2. gælder både mellem 1) Spellioo og Kunden, 2) Kunden og Korrekturlæseren. samt 3) Spellioo og Korrekturlæseren.